dowod osobisty gliwiceZłożenie wniosku jak i odbiór dowodu osobistego może nastąpić za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Gliwicach w przypadku posiadania pobytu czasowego wnioskodawcy na terenie miasta Gliwice. O wydania nowego dowodu osobistego właściwość miejscową ustala się według miejsca pobytu stałego osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego – a w razie braku takiego miejsca - według ostatniego miejsca pobytu stałego tej osoby.MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU i ODBIORU DOWODU OSOBISTEGO GLIWICE

Wydział Spraw Obywatelskich

ul.Zwycięstwa 21 ,
44-100 Gliwice
pon - śr 8:00 - 16:00, czw 8:00 -17:00, pt 8:00 - 15:00

tel. 32-238-54-34,
faks: 32-335-40-13
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Wymagane dokumenty do wyrobienia nowy dowód osobisty Gliwice

  • Wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego. Uwaga! Wniosek proszę drukować dwustronnie! (do pobrania)
  •     2 fotografie (wyraźne i jednakowe o wymiarach 35 x 45 mm, odzwierciedlające aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiające tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy - niekoniecznie kolorowe, gdyż drukowane w Centrum Personalizacji Dokumentów dowody zawierają zawsze fotografię czarno-białą). Można przygotować fotografie przez bezpłatne narzędzie tu

    Wyjątki:
        Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami – jeżeli dostarczy dokument poświadczający takie uprawnienie (orzeczenie o niepełnosprawności).
        Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania osoba może dołączyć fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy - jeżeli dostarczy dokument poświadczający takie uprawnienie (zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej).

  •     Odpisy aktów sporządzonych przez urząd stanu cywilnego:

        Odpis skrócony aktu urodzenia – w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński.
        Odpis skrócony aktu małżeństwa – w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, rozwiedzionych, wdów i wdowców.

        Uwaga!
        Do wniosku nie dołącza się powyższych odpisów, jeżeli zostały sporządzone w Urzędzie Stanu Cywilnego w Gliwicach.
        Celem usprawnienia (przyspieszenia) obsługi prosimy jednak o wcześniejsze potwierdzenie danych zawartych we wniosku na stanowiskach Urzędu Stanu Cywilnego w Biurze Obsługi Interesantów – parter budynku Urzędu.

  •     Dokument ze zdjęciem np: paszport, legitymacja szkolna, karta pobytu, itp. – do wglądu.

    Poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego na żądanie organu w przypadku gdy dane osobowe zawarte w dokumentach budzą wątpliwości.

 

Czas oczekiwania na dowód osobisty  Gliwice

30 dni, można sprawdzić stan realizacji wniosku o wydanie dowodu osobistego
http://www.um.gliwice.pl/bip/index.php?id=16853/1 wystarczy podać numer PESEL

Koszt dowodu osobistego

Wyrobienie dowodu nic nie kosztuje ustawowo, fotografia u fotografa w Gliwicach od 25zł do 48 złotych, chyba że wykonuje się po samodzielnie (informacja Jak zrobić samodzielnie zdjęcie do dowodu) i generuje się odbitkę za free.

Wniosek Dowód osobisty Gliwice

Wniosek można poprać ze strony tu

 

Informacje: Dowód osobisty Gliwice

Więcej informacji dotyczących dowodu osobistego można znaleść na portalu lub na oficjalnej stronie:


Utraciłeś dokumenty? Nie ryzykuj! Zastrzeż je w Banku!
http://www.um.gliwice.pl/bip/index.php?id=20665/1

Dowód osobisty dla dziecka do 13 lat
http://www.um.gliwice.pl/bip/index.php?id=24720/1

Dowód osobisty dla dziecka w wieku 13–18 lat
http://www.um.gliwice.pl/bip/index.php?id=24723/1

Dowód osobisty dla osoby pełnoletniej – po raz pierwszy
http://www.um.gliwice.pl/bip/index.php?id=24727/1

Dowód osobisty dla osoby pełnoletniej – utrata lub zniszczenie dokumentu
http://www.um.gliwice.pl/bip/index.php?id=24730/1

Dowód osobisty dla osoby pełnoletniej – zmiana danych, utrata terminu ważności
http://www.um.gliwice.pl/bip/index.php?id=24733/1

Udostępnienie danych osobowych z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
http://www.um.gliwice.pl/bip/index.php?id=24736/1

Zaświadczenie dotyczące wydanych dowodów osobistych
http://www.um.gliwice.pl/bip/index.php?id=24383/1

Zawiadomienie o utracie dowodu osobistego
http://www.um.gliwice.pl/bip/index.php?id=24379/1

Add comment


Security code
Refresh