KrakowZłożenie wniosku o dowód osobisty w mieście Kraków odbywa się osobiście nie mniej jednak aby złożyć wniosek oraz odebrać dowód osobisty można zarezerwować termin drogą on line. (Przeważnie system działa). Unika się w ten sposób czekania w długiej kolejce. Dodatkowo można sprawdzić stan załatwienia sprawy czy dowód został już wyrobiony.


Miejsca złożenia wniosku i odbioru dowodu osobistego w Krakowie jest uzależnione od  miejsca zameldowania i podzielone na dzielnicę. Dowód osobisty składa wniosek/odbiera się w Wydziale spraw Administracyjnych w  Referacie Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych


Śródmieście, Krowodrza
dla Dzielnic I-VII dowód osobisty (Kraków) załatwia się:
w budynku przy al. Powstania Warszawskiego 10, Kraków
informacja tel. 12 616 91 23/ 12 616 9286 / 12 616 9141 w godz. 8.00-15.00

Podgórze
dla Dzielnic VIII-XIII dowód osobisty (Kraków) załatwia się:
w budynku przy ul. Wielickiej 28a, Kraków
tel. 12 616 87 62 w godz. 8.00 -15.00

Nowa Huta
dla Dzielnic XIV-XVIII dowód osobisty (Kraków) załatwia się:
w budynku na os. Zgody 2 (Kraków)


Termin realizacji - dowód osobisty  Kraków


Termin załatwienia sprawy związanego z wyrobieniem dowodu osobistego w Krakowie jest w ciągu miesiąca, w skomplikowanych sprawach do dwóch miesięcy.

Wymagane dokumenty potrzebne do  dowodu osobistego w Krakowie
1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego.
2. Dotychczasowy dowód osobisty - do wglądu.
3. Uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów prawnych – w przypadku osób, które nie ukończyły 13 roku życia.
4. Dwie wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, Więcej informacji o fotografii do dowodu na naszej stronie
5. Odpis skrócony aktu urodzenia, w przypadku osób, które nie zawarły małżeństwa.
6. Odpis skrócony aktu małżeństwa. Jeżeli dane zawarte w dowodzie nie uległy zmianie a w dokumentacji znajdują się odpisy akt stanu cywilnego – ponowne ich złożenie nie jest wymagane.
8. Na żądanie organu: Dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa osoby.

Rezerwacja on line - dowód osobisty Kraków

Aby zarezerwować wizytę, należy wybrać odpowiednią grupę spraw (procedura SA-10 - dowód osobisty Kraków), a następnie zaznaczyć miesiąc, dzień i godzinę planowanej wizyty. Po wypełnieniu wymaganych pól i wybraniu przycisku "umów wizytę" wyświetli się potwierdzenie rezerwacji. W wybranym dniu, co najmniej 15 minut przed umówioną wizytą, należy pobrać bilet wpisując numer PESEL na monitorze dotykowym automatu biletowego. Nie odebranie numerka przed zaplanowaną godziną powoduje anulowanie rezerwacji wizyty. Wizytę w sprawie złożenia wniosku o dowód osobisty można również umówić bezpośrednio w Recepcji lub telefonicznie.
System automatycznego zapisywania się na dowód osobisty Kraków znajduje się na stronie:
http://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=18171 (proszę sprawdzić uprzednio na stronie czy system działa w danej placówce).

Procedura założenia dowodu osobistego w Krakowie
1.Opcjonalnie (zarejestrowanie się na złożenie wniosku dowodu osobistego w Krakowie)
2.Złożenie wniosku o Dowód osobisty (formularz) wraz z załącznikami w urzędzie.
3.Otrzymanie poświadczenia złożenia wniosku  lub zaświadczenia potwierdzającego złożenie wniosku (w sytuacji szczególnej, spowodowanej przyczynami niezależnymi od organu gminy, gdy brak jest możliwości sporządzenia formularza)
4.Opcjonalnie (sprawdzenie on line zrobienia dowodu osobistego dla Krakowa)
5.Opcjonalnie (zarejestrowanie się na odbiór dowodu osobistego  Kraków)
6.Odbiór dowodu osobistego, należy zwrócić poświadczenie o złożeniu wniosku.

Dowód osobisty Kraków wniosek

Formularz wniosku do dowodu osobistego w Krakowie
http://www.bip.krakow.pl/plik.php?zid=83127&wer=0&new=t&mode=shw
Słowa: wniosek o dowód osobisty Kraków

Informacje dodatkowe dla mieszkańców KRAKOWA – dowód osobisty
1) Dowody osobiste wydaje się osobom posiadającym obywatelstwo polskie i zameldowanie na pobyt stały w Krakowie lub posiadającym ostatnie miejsce zameldowania stałego w Krakowie.
2) Za osobę małoletnią, która ukończyła 13 rok życia składa wniosek o dowód osobisty jeden z rodziców lub opiekun ustanowiony przez sąd w obecności osoby małoletniej. Dowód odbiera osobiście małoletni albo jeden z rodziców lub opiekun ustanowiony przez sąd.
3) Za osobę ubezwłasnowolnioną całkowicie pozostającą pod władzą rodzicielską wniosek składają rodzice lub jeden z rodziców wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców poświadczoną za zgodność podpisu przez organ gminy lub notariusza w obecności osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie. Dowód osobisty (Kraków) wydany osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską odbiera jeden z rodziców.
4) Osobie małoletniej, która nie ukończyła 13 roku życia dowód osobisty może być wydany na uzasadniony wniosek obojga rodziców lub opiekunów złożony przez nich osobiście. W razie nieobecności jednego z rodziców (opiekuna) wymagane jest pełnomocnictwo/oświadczenie woli potwierdzające jego zgodę na złożenie wniosku, sporządzone notarialnie lub posiadające urzędowo poświadczoną własnoręczność podpisu. Przy składaniu wniosku jest wymagana obecność osoby
małoletniej, jeżeli ukończyła 5 lat. Dowód osobisty Kraków wydany małoletniemu, który nie ukończył 13 roku życia odbiera jeden z rodziców lub opiekunów ustanowionych przez sąd.
5) Za osobę ubezwłasnowolnioną całkowicie niepozostającą pod władzą rodzicielską lub osobę ubezwłasnowolnioną częściowo wniosek o wydanie dowodu osobistego składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd w obecności tej osoby. Dowód osobisty za osobę
ubezwłasnowolnioną całkowicie niepozostającą pod władzą rodzicielską odbiera opiekun ustanowiony przez sąd. Dowód osobisty Kraków wydany osobie ubezwłasnowolnionej częściowo odbiera ta osoba lub kurator ustanowiony przez sąd.
6) Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście (za wyjątkiem przypadków wskazanych w pkt 2-5).
7) Dowód osobisty odbiera się osobiście (za wyjątkiem przypadków wskazanych w pkt 2-5).
8) Dowody osobiste są ważne 10 lat od daty wydania, zaś dowody wydane osobom małoletnim są ważne 5 lat. Na żądanie osoby, która ukończyła 65 rok życia, dowód osobisty wydaje się na czas nieoznaczony.
9) Ubiegający się o dowód osobisty musi posiadać numer ewidencyjny PESEL.
10) W razie odnalezienia własnego dowodu osobistego, zgłoszonego jako utracony, należy niezwłocznie zawiadomić o tym organ (Wydział Spraw Administracyjnych Kraków),któremu złożono wniosek o wydanie nowego dowodu, a jeśli został już wydany nowy dowód osobisty- niezwłocznie złożyć odnaleziony dokument najbliższemu organowi gminy.
11) W razie zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym należy wystąpić o jego wymianę w terminie do 14 dni od dnia doręczenia dokumentu stwierdzającego zmianę.
12) Dowód osobisty podlega unieważnieniu po upływie 3 miesięcy od zmiany danych w nim zawartych.
13) Przyjmowanie wniosków wydanie dowodu osobistego od osób obłożnie chorych i kalekich następuje po przedstawieniu przez opiekuna zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego chorobę lub kalectwo uniemożliwiające poruszanie się. Wnioski należy składać:
a) mieszkańcy Dzielnic I-VII (Śródmieście, Krowodrza) w budynku przy al. Powstania Warszawskiego 10, Centrum Administracyjne, na stanowisku nr 74,
b) mieszkańcy Dzielnic VIII-XIII (Podgórze) w budynku przy ul. Wielickiej 28a, na stanowisku nr 4 ( I piętro),
c) mieszkańcy Dzielnic XIV-XVIII (Nowa Huta) w budynku na os. Zgody 2 w pokoju nr 15 na stanowisku nr 5.
14) Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć za pośrednictwem organu gminy właściwej ze względu na miejsce pobytu czasowego, jeżeli jest to niemożliwe we właściwym organie gminy.
Powyższy akapit został zacytowany z bib Kraków

Podsumowanie – Dowód osobisty Kraków
Powyższy artykuł zawiera ważne informacje dla ludzi mieszkających w Krakowie a chcących wyrobić, wymienić dowód osobisty Kraków. Treść zawiera informacje o urzędach, godzinach otwarcia, formularzach, procedurze składania dowodu osobistego w Krakowie a nawet link do wniosek dowód osobisty Kraków

Najlepiej znaleźć dokument po słowach i frazach: Śródmieście Kraków dowód osobisty, Krowodrza Kraków dowód osobisty, Podgórze Kraków dowód osobisty Nowa Huta,  Dowód osobisty Kraków wniosek, Kraków dowód osobisty lub dowód osobisty Kraków, dowód osobisty Kraków wniosek
oraz wniosek o dowód osobisty Kraków.

Comments   

# mieszkam w UK od 30 latBarbara 2012-07-06 18:35
Ostatnim dokumentem potwierdzajacym moje obywatelstwo polskie jest paszport konsularny 1985. Przyjezdzam czesto do mamy w Krakowie i tam bylam zameldowana. Czy moge wyrobic Dowod osobisty podczas pobytu w Krakowie w tym roku? jak dlugo trwa procedura?
dziekuje
Reply | Reply with quote | Quote
# mieszkam w UK od 30 latBarbara 2012-07-06 18:36
czy moge wyrobic dowod osobisty - mam paszport konsularny z 1985r (wiem, ze niewazny, ale swiadczy to o moim obywatelstwie)
Reply | Reply with quote | Quote
# Dowód osobisty Kraków to moja specjalnośćUrzędniczka z Krakow 2013-01-04 22:05
Quoting Barbara:
czy moge wyrobic dowod osobisty - mam paszport konsularny z 1985r (wiem, ze niewazny, ale swiadczy to o moim obywatelstwie)


Tak , potrzeba jeszcze innego aktualnego dokumantu ale to może być paszport obcy
Reply | Reply with quote | Quote
# Dowód osobistyMonika 2013-05-04 08:59
Mój dowód jest ważny jeszcze 7 miesięcy ale w czasie wygaśnięcia jego ważności będę przebywać za granicą. Czy mogę złożyć wniosek o wymianę dowodu osobistego 6 msc przed upływem jego ważności(gdyż za granicą wyrobienie nowego dowodu będzie dla mnie dużym problemem)? pozdrawiam.Moni ka
Reply | Reply with quote | Quote
# krakowNiunia 2013-07-13 10:49
Super iformacje dzieki wam za wskazanie najbliższego adresu do wykonania dowodu osobistego w krakowie
Reply | Reply with quote | Quote
# ważneoliwia 2013-09-29 09:46
Dzień dobry zgubiłam kwitek co piszę kiedy się składało wniosek i kiedy przyjść po dowód czy to jest potrzebne do odbioru dowodu
Reply | Reply with quote | Quote
# POŚREDNICTWO W WYROBIENIU DOWODU OSOBISTEGOSylwia 2014-03-02 19:44
Dzień dobry,chciałam zapytać czy możliwa jest pomoc (POŚREDNICTWO W WYROBIENIU DOWODU OSOBISTEGO) osobie mieszkającej od paru lat w Krakowie (ale bez meldunku stałego i czasowego), gdzie jej ostatnim miejscem zamieszkania był Gdańsk? Osoba ta nie ma możliwości pojechania do Gdańska w celu wyrobienia dowodu, a potrzebuje go bardzo. Niestety ma w Krakowie problem proceduralny z jego wyrobieniem, w dowodzie będzie miała wpisane słowo BRAK w miejscu zamieszkania i dlatego odsyłają ją do Gdańska "bo w takiej sytuacji wniosek o dowód składa się wówczas w urzędzie gminy w miejscu ostatniego zameldowania". Czy nie można przesłać dokumentów między urzędami? Proszę o informację, co zrobić w tak beznadziejnej sytuacji. Pozdrawiam
Reply | Reply with quote | Quote
# ODP. POŚREDNICTWO W WYROBIENIU DOWODU OSOBISTEGOKinga 2014-04-30 07:01
Musi być taka możliwość również w Krakowie...
Przykład... Będąc zameldowana w Krakowie mieszkam w Warszawie i to w Krakowie uzyskałam informację, że mogę złożyć i odebrać dokumenty w dowolnym urzędzie w kraju...
W takim wypadku dokumenty wysyłane są do urzędu miejsca zamieszkania, potem wyrabiany jest dowód i odsyłany do miejsca składania dokumentów.
Ja tak zrobiłam - mając meldunek w Krakowie składałam i odbierałam dokumenty w Warszawie. Trwało to ok 1,5 tyg dłużej ze względu na czas przesyłania dokumentów, ale się udało - bez najmniejszych problemów :)
Reply | Reply with quote | Quote
# Dowód osobisty KrakówEzra 2014-10-31 19:04
Dowód osobisty w Krakowie jest bezproblemy z zamówionym zdjęcia
Reply | Reply with quote | Quote

Add comment


Security code
Refresh