Wniosek o wydanie dowodu osobistego jest taki sam dla całej Polski. Jedynym miejscem różniącym poszczególne miasta jest pole wypełniane ręcznie dotyczące Urzędu gdzie składamy wniosek. Formularz wniosku znajduje się poniżej.

Poniżej znajdują się odnośniki do wniosku o dowód osobisty zapisane w różnych formatach.


Przygotowanie wniosku o dowód osobisty

Wniosek o wydanie dowodu osobistego pobrany ze strony internetowej należy wydrukować na jednej kartce A4 dwustronnie, w niezmienionej formie.
Wniosek o dowód osobisty jest czarno-biały, więc nie trzeba drukować w kolorze.
Wniosek wypełniamy odręcznie lub komputerowo.
Wniosek podpisujemy osobiście!!! (skan podpisu lub grafika podpisu nie może być uznana, tylko odpis osobisty)

Skąd pobrać formularz - wniosek o nowy dowód osobisty?

1.    W Urzędzie w którym składamy wniosek są dostępne druki wniosku o wydanie dowodu osobistego
2.    Pobrać z Internetu
    a.    ) powyżej z naszej strony
    b.    ) ze strony twojego Urzędu przypisanego do miejsca zamieszkania (formularze są takie same).

Jak wypełnić wniosek o dowód osobisty?

Wypełnić zgodnie z instrukcją i pouczeniem zawartym na formularzy wniosku o dowód osobisty.

 

Co zawiera wniosek o dowód osobisty?

Poniżej prezentujemy dwa rysunki zawartości wniosku o dowód osobisty. Najlepiej zobaczyć to pobierając powyższe formularze wniosku o wydanie nowego dowodu osobistego.

 

wniosek o wydanie dowodu osobistego

Wniosek również jest zamieszony (nie do pobrania) w formacie tekstowym

Urząd ....................................
w ...........................................

                                      WNIOSEK o wydanie dowodu osobistego

                                        
Nr ewidencyjny PESEL

UWAGA: Pola w rubrykach należy wypełniać czytelnie pismem drukowanym, wielkimi literami.
                                                                                    
1.    Nazwisko 1 człon
2.    Nazwisko 2 człon                
3.    Imię (pierwsze)                        
4.    Imię (drugie)                                            
5.    Nazwisko rodowe
Imiona rodziców:                        
6.    Imię ojca                            
7.    Imię matki                                        
8.    Nazwisko rodowe matki                                    
9.    Data urodzenia                                        
10.    Miejsce urodzenia                    
11.    Kolor oczu
12. Wzrost (w cm)     13.Płeć (M – mężczyzna, K – kobieta)
Adres miejsca zamieszkania na pobyt stały, a w razie jego braku – na pobyt czasowy ponad trzy miesiące:                
14.    Kod Pocztowy  Pobyt stały         Pobyt czasowy                                        
15.    Miejscowość                                                        
16.    Ulica                                                            
17.    Numer domu
18. Numer lokalu
                            - 1 -                        
Posiadany dokument tożsamości: ...................

19.    Seria                   20.  Numer  
Wydany przez:                                                            
21.    Nazwa                                                            
22.    Siedziba
a)    podlega wymianie z powodu ..............
b)    został utracony w dniu                                        
Dzień             Miesiąc                  Rok
c)    przyczyna utraty (kradzież, zgubienie, zniszczenie)                                    
Do wniosku załączam 2 fotografie oraz następujące dokumenty:
1.    ....................................................
2.    ...................................................
3.    ...................................................
4.    ...................................................

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 272 Kodeksu karnego za fałszywe zeznanie, prawdziwość powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem.


......................, dnia .........................................
           miejscowość
                                                                                                                               podpis posiadacza dowodu osobistego
                            
    
    Adnotacje urzędowe
    
Stwierdza się zgodność danych zawartych w rubrykach od 1 do 10 niniejszego
wniosku z aktem urodzenia (małżeństwa) Nr .......................................................
 
Pieczęć                                     Kierownik Urzędu Stanu
   USC                                                  Cywilnego  Pieczęć wystawcy i podpis              ...............                                   .................
                upoważnionej osoby                                  miejscowość, dnia                                                                                 podpis
                  
Stwierdza się, że wnioskodawca jest  zameldowany pod wskazanym adresem w rubrykach od 14 do 18:
a)    na pobyt stały od dnia   ..............................................
    ...................................................                            .....................................
                           data                                                podpis
b)    na pobyt czasowy ponad 3 miesiące od dnia   ....................................................., do dnia   ........................................
    ...................................................                            .....................................
                          data                                                podpis
POUCZENIE:
1.    Wniosek należy złożyć w gminnym lub miejskim organie ewidencji ludności, właściwym dla miejsca zamieszkania.
2.    Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: odpis skrócony aktu urodzenia lub aktu małżeństwa i posiadany dokument tożsamości. W przypadku, gdy wymienione akty znajdują się w miejscowym Urzędzie Stanu Cywilnego, sprawdzenia danych zawartych we wniosku dokonuje organ przyjmujący wniosek, bez potrzeby załączania odpisów aktów. Do wniosku o wymianę dowodu osobistego, nie załącza się odpisów aktów stanu cywilnego, jeżeli dane osobowe nie uległy zmianie od czasu wydania ostatniego dokumentu.
3.    Do wniosku należy dołączyć dwie aktualne kolorowe lub czarno-białe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem wnioskodawcy.
4.    W rubryce „kolor oczu” należy wpisać, zgodnie ze stanem faktycznym: „NIEBIESKIE, SZARE, ZIELONE, PIWNE, BRĄZOWE, CZARNE, CZERWONE, WIELOKOLOROWE,  NIEOKREŚLONE”.
5.    W przypadku , gdy wnioskodawca jest osobą mieszkającą na stałe poza granicami kraju, posiadającą obywatelstwo polskie, w rubryce 15 – „miejscowości”  pozostawia pustą, natomiast w polach dotyczących posiadanego dokumentu tożsamości winna wpisać dane o posiadanym paszporcie.
6.    W przypadku gdy wnioskodawca posiada większą ilość członów nazwiska niż dwa, kolejne człony nazwiska należy wpisywać kolejno w rubrykach 1 i 2 oddzielone jednym wolnym miejscem, zasada ta również dotyczy większej ilości imion (rubryki 3 i 4)
                            - 2 -    

Comments   

# Wnioske o dowód osobistyIwka 2012-04-05 20:01
Dzięki kolesie.

Dzięki wam szybo znalazłam formularz wniosku o dowód osobisty do pobrania w formacie EDYTOWANEJ!!! i to bez zalogowania.

Trzymajcie się i upowszechniajci e wiedzę walcząc z kolejkami w urzędach składania :-* wniosków o dowód osobisty
Reply | Reply with quote | Quote
# formularz dowód osobistyAnn 2012-05-04 16:28
Dzięki za formularz w doc.

sprawdzałem w maju wniosek macie aktualny w roku 2012 :roll:, na nie których stronach rządowych jest w pdf nie edytowalny :oops:

wypełniłem i wydrukowałem sobie w pracy :)

Pozdrawiam
Anns
Reply | Reply with quote | Quote
# Dowód tymczasowyAneta 2012-11-20 19:39
Gdy chcę wyrobić dowód tymczasowy, to również mogę skorzystać z tego formularza?
Reply | Reply with quote | Quote
# Dowód tymczasowyAneta 2012-11-20 19:40
Chcąc wyrobić dowód tymczasowy mogę skorzystać z tego formularza?
Reply | Reply with quote | Quote
# odbiór dowodu osobistegoZdzisława 2012-12-10 00:51
Co to jest część B formularza - czyli potwierdzenie złożenia wniosku
Reply | Reply with quote | Quote
# wniosek o dowód osobistyZyta 2013-10-08 17:28
:lol: Świetna sprawa.Pobranie bez problemu. :lol:
Reply | Reply with quote | Quote
# Wniosek dowód osobistyRegena 2014-10-18 17:52
Good article. I will be going through many off thjese issues
as well..

Wniosek dowód osobisty
Reply | Reply with quote | Quote

Add comment


Security code
Refresh