FAQ - prawo jazdyFAQ – Prawo Jazdy: W tym miejscu znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące dokumentu: PRAWA JAZDY. Odpowiedzi zostały udzielone w oparciu o odpowiednie rozporządzenia Rady Ministrów oraz o informacje zawarte w BIP (Biuletynie Informacji Publicznej)

 

Jakie ustawy mówią o wydaniu prawa jazdy?

Art. 87, 90, 97, 97a, 98 ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. (tekst jednolity Dz. U. Nr z 2005 r. 108, poz. 908 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21.01.2004 w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2004 r Nr 24, poz. 215 z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm).

Jakie dokumenty są potrzebne do wydania dokumentu prawa-jazdy?

Osoba, która po raz pierwszy stara się o wydanie prawa jazdy za pośrednictwem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego (WORD) potrzebuje:

  • Dowód tożsamości (osobisty) potwierdzający miejsce zamieszkanie i dane osobowe
  • Wniosek
  • pozytywny wynik z egzaminu państwowego dla danej kategorii,
  • zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia,
  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie (o ile jest ono wymagane) psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem
  • Pisemną zgodę rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat,
  • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy,
  • Wyraźną, kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm zgodnie z wytycznymi

Jakie wytyczne muszą być spełnione aby fotografia została przyjeła?

Fotografia musi przedstawiając osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka zamieszczona jest także w dokumencie potwierdzającymi tożsamość tej osoby.

Jakie dokumenty dodatkowe musi przedstawić osoba która nie ukończyła 18 roku życia?

Musi przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych w tym wypadku.

Co musi spełnić cudzoziemiec ubiegający się o wydanie prawa jazdy?

Obcokrajowiec który ubiega się o wydanie prawa jazdy powinien dołączyć do wniosku kserokopię karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP) albo zaświadczenia, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy.

Co musi spełnić cudzoziemiec starający się o wymiana prawa jazdy na polskie?

Osoba posiadająca prawo jazdy wydane za granicą może otrzymać prawo jazdy odpowiedniej kategorii po oddaniu zagranicznego dokumentu organowi wydającemu prawo jazdy. Jeżeli prawo jazdy wydane za granicą nie jest określone w konwencjach o ruchu drogowym, dodatkowym warunkiem otrzymania polskiego prawa jazdy jest zdanie części teoretycznej egzaminu państwowego i przedstawienie uwierzytelnionego tłumaczenia zagranicznego dokumentu

Jakie dokumenty są potrzebne do wydania dokumentu za pośrednictwem WORD prawa jazdy jeżeli zostały rozszerzone uprawnienia do prowadzenia pojazdów?

Podobne jak w poprzedniej odpowiedzi dotyczącej wydania prawa jazdy potrzeba:
1. wniosek,
2. pozytywny wynik z egzaminu państwowego wymagany dla danej kategorii,
3. zaświadczenie o ukończeniu wymaganego dla danej kategorii rodzaju szkolenia,
4.orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie (o ile jest ono wymagane) psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem
5. dowód uiszczenia  opłaty za wydanie prawa jazdy,
6. kserokopia posiadanego prawa jazdy,
7. wyraźna, kolorowa fotografia zgodnie z wytycznymi

Jeżeli moje dane na dokumencie prawo jazdy uległy zmianie co muszę zrobić?

Trzeba zgłosić się do odpowiedniego urzędu oraz przedstawić zaświadczenie o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zawartych w tym dokumencie, (na przykład adres zamieszkania) Jeżeli zmiana dotyczy przeciwwskazań zdrowotno-psychologicznych to trzeba załączyć orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. Dodakowo trzeba załaczyć kserokopia posiadanego prawa jazdy.

Co to jest wtórnik wtórnik prawa jazdy

Wtórnik prawo jazdy jest to dokument który jest wydawany osobie posiadającej już prawo jazdy, która zgubiła, lub uległy one zniszczeniu

Co muszę spełnić aby wyrobić wtórnik praw jazdy?

Trzeba złożyć wniosek wraz z fotografią do prawo jazdy zgodną z wytycznymi do odpowiedniego urzędu.

Co muszę zrobić jeżeli staram się o wymianę wydanego za granicą prawa jazdy określonego w konwencji o ruchu drogowym lub odpowiadającego wzorowi prawa jazdy określonemu w tych konwencjach?

Złożyć należy do odpowiedniego urzędu: wniosek wraz z fotografią do prawo jazdy zgodną z wytycznymi dodatkowo oryginał (przy odbiorze zagranicznego prawa jazdy) oraz kserokopia prawa jazdy (z tłumaczeniem tłumacza przysięgłego)

Co muszę zrobić jeżeli staram się o wymianę wydanego za granicą prawa jazdy nie określonego w konwencjach o ruchu drogowym - za pośrednictwem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego?

Potrzeba złożyć wniosek, pozytywny wynik z egzaminu państwowego z części teoretycznej,
fotografie spełniającą wytyczne fotografi do prawo jazdów, oryginał oraz kserokopia prawa jazdy (z tłumaczeniem); przy odbiorze zwrot oryginału.

Ile wynoszą opłaty?

w roku 2012 opłaty wynoszą
- za wydanie prawa jazdy – 84 zł + 0,50 gr opłata ewidencyjna,
- opłata za wymianę prawa jazdy - 84 zł + 0.50 gr opłata ewidencyjna,
- za wydanie wtórnika - 84 zł,
- za zwrot prawa jazdy po zatrzymaniu – 10 zł opłaty skarbowej,
- za wydanie zaświadczenia – 17 zł opłaty skarbowej,
- za wydanie prawa jazdy międzynarodowego - 30 zł.

Ile egzemplarzy mogę posiadać prawo jazdy?

Kierujący może posiadać tylko jedno ważne prawo jazdy, jeżeli dale ulegają zmianie i wyrabiane są nowe prawojazdy (np.: rozszerzenie uprawnień wówczas trzeba zdać poprzednie prawo jazdy podczas odbioru nowych)

 

 

 

Zapraszamy do zadawania kolejnych oraz komentarzy!

Comments   

# Wielkie thx za info Praw JazdyPrawo Jazdy 2012-04-05 18:47
Dzięki redakcjo za fajne info oraz generator zdjęć do prawa jazdy. Zaoszczędziłem dużo czasu i 30 złotych :lol:

siemka
młody kierowca BMW
Reply | Reply with quote | Quote
# zgubiona oplatakasia 2012-08-16 20:58
co jesli zgubilam oplate za prawo jazdy?
Reply | Reply with quote | Quote
# prawko-wydanieangelika 2012-12-02 18:24
potwierdzenie ukończenia kursu, badania nie są elektronicznie przekazywane z WORDu do urzędu komunikacji? bo po egzaminie dostałam kartkę z pozytywnym egzaminem tylko. a badania lekarskie mój instruktor dał do WORDu przed egzaminem. czy to znaczy, że po wydanie mam przyjść tylko z wnioskiem, zdjęciem, opłatą i dowodem osobistym? czy muszę wrócić do WORDu odebrać dokumenty? Jestem z Zielonej Góry. bardzo proszę o odpowiedź
Reply | Reply with quote | Quote
# thxKombatant 2013-02-16 22:20
nic odać, nic ująć wszystkie ifnormacje znalazłem i nawet zdjęcie zrobiłem

--
młody własciciel Tico - srebnn, alufelgi, już niedługo będę miał fotele skórzane ;)
Reply | Reply with quote | Quote
# Czy można odzyskać zwrócone w Polsce zagraniczne prawo jazdyJan 2014-09-07 10:06
Dzień Dobry,

Mam dodatkowe pytanie dot. wymiany zagranicznego prawa jazdy na polskie. Czy po powrocie do kraju macierzystego można odzyskać złożone w polskim Wydz. Kom. zagraniczne prawo jazdy? Wg przepisów, zagraniczne prawo jazdy jest wysyłane do kraju, z którego pochodzi. Ale co zrobić jak się tam wróci?

Z góry dziękuję za odpowiedzedź,

Jan
Reply | Reply with quote | Quote

Add comment


Security code
Refresh