FAQ - dowód osobistyFAQ – Dowód osobisty: Zebraliśmy tutaj wszystkie pytania dotyczące wyrabiania, posługiwania się, oraz technizne informacje dotyczące najbardziej popularnego dokumenty identyfikacyjnego w naszym kraju – Polsce – jakim jest dowód osobisty. Zapraszamy do zadawania następnych pytań w komentarzach do tego artykułu. Odpowiedzi w znacznej mierze bazują na Polskich ustawach, które dotyczą dowodu osobistego.

 

Co to jest Dowód osbisty?

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 przedstawia: „Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granic.”

Jak długo ważny jest dowód osobisty?

Na to pytanie odpowiada ustawa Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych: 1. Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania dowodu osobistego. 2. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.

Co to jest personalizacja dowodu osobistego?

Jest to stwierdzenie używane w ustawach oznaczające wprowadzenie danych przyszłego posiadacza dowodu osobistego do warstwy graficznej i elektronicznej blankietu dowodu osobistego.

Co jest rozumiane pod pojęciem uszkodzenia dowodu osobistego?

Pod pojęciem uszkodzenia dowodu osobistego zgodnie z ustawą jest naruszenie warstwy graficznej lub elektronicznej dowodu osobistego, które podważa jego wiarygodność lub utrudnia identyfikację jego posiadacza, lub uniemożliwia korzystanie z funkcji zaimplementowanych w warstwie elektronicznej

Jak mam rozumieć utratę dowodu osobistego – czy tylko zagubienie?

Zgodnie z usta utrata dowodu osobistego oznacza brak fizycznej kontroli nad dowodem osobistym przez jego posiadacza, który nastąpił w wyniku przestępstwa, zagubienia, lub innego zdarzenia losowego. Czy mogę posiadać dwa dowody osobiste: NIE, obywatel może posiadać jedynie jeden dowód osobisty. W przypadku zagubienia może wyrobić następny, poprzedni anulować.

Czy każdy polak musi mieć dowód osobisty?

Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty, jeżeli przebywa pozagranicami nie musi posiadać dowodu osobistego.

Czy obcokrajowiec może dostać dowód osobisty?

Dowód osobisty wydaje się jedynie obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej, w tym wypadku obcokrajowiec musi ubiegać się o obywatelstwo polskie.

Kto wydaje dowód osobisty?

Dowód osobisty wydaje organ gminy na którym zameldowana jest osoba. Mieszkaniecy głównych miast znajdą dodatkowe informację pod tymi linkami: Dowód osobisty Warszawa, Dowód osobisty Kraków,Dowód osobisty Poznań

Jakie dane są zapisane na dowodzie osobistym?

Jedynie dane dotyczące osoby (nie osób trzecich) są zapisane na dowodzie osobistym w dwóch warstwach. W warstwie graficznej takie jak: nazwisko, imię (imiona), nazwisko rodowe, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, płeć, wizerunek twarzy (fotografia), numer PESEL, i) obywatelstwo,serię i numer dowodu osobistego, datę wydania, datę ważności, oznaczenie organu wydającego dowód osobisty. W warstwie elektronicznej: “dane zamieszczone w warstwie graficznej dowodu osobistego zapisane w formie elektronicznej wraz z danymi je uwierzytelniającymi”, “dane służące do składania informacji uwierzytelniającej weryfikowane za pomocą certyfikatu dowodu osobistego, dane służące do składania podpisu osobistego weryfikowane za pomocą certyfikatu podpisu osobistego oraz dane służące do dokonania ograniczonej identyfikacji weryfikowane za pomocą certyfikatu ograniczonej identyfikacji”, “przestrzeń umożliwiającą zamieszczenie certyfikatu kwalifikowanego wraz z danymi służącymi do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego na podstawie ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym” “przestrzeń na zamieszczenie danych służących do wykorzystania dowodu osobistego jako karty ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.4)).”Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, nie zawiera danych służących do składania podpisu osobistego opatrzonego certyfikatem podpisu osobistego oraz danych służących do dokonania ograniczonej identyfikacji opatrzonych certyfikatem ograniczonej identyfikacji"

 

Zapraszamy do zadawania kolejnych oraz komentarzy!

Comments   

# Dowod osobistyAlicja 2012-05-08 18:16
:lol: mam takie pytanko :
czy majac obywatelstwo ppolskie i niemieckie i mieszkajac w Niemczech musze posiadac polski dowod osobisty :-?
Reply | Reply with quote | Quote
# dowod osobistykasia 2012-10-15 17:27
Witam serdecznie wyszlam za maz za Anglika w Polsce jak dlugo jest wazny dowod osobisty chodzi mi o podroze. dziekuje
Reply | Reply with quote | Quote
# mgrStefan 2013-12-20 12:44
Czy dowód osobisty jest dokumentem uprawniającym do przekraczania granicy RP? I na jakiej podstawie prawnej?
Reply | Reply with quote | Quote
# dowód osobistyMichalina 2014-01-10 20:24
Skończyła mi się data ważności dowodu osobistego. Na co dzień jestem w Bydgoszczy a zameldowana jestem w Zachodniopomors kim. Czy jest możliwość wymiany dowodu na nowy w Bdg?
Reply | Reply with quote | Quote

Add comment


Security code
Refresh